Welriekende nachtorchis

Deze plant heeft vrij groote, gesteelde, langwerpige knollen, die in een dunnen wortel versmald zijn, met korte bijwortels. De stengel is vrij stijf rechtopstaand, vaak heen en weer gebogen, hol, min of meer kantig en draagt aan zijn voet 2-3 smal lancetvormige, bruine scheeden en 2 dicht bijeenstaande, ovale tot langwerpige, glanzende, stompe of iets spitse bladen, die in een langeren of korteren gevleugelden steel versmald zijn. De hoogere bladen zijn schubachtig, zeldzamer is het onderste iets bladachtig en staat dicht bij de wortelstandige, doch is steeds veel kleiner.

 

De bloemen zijn zeer welriekend (zij rieken eenigszins naar lelietjes van dalen of naar anjelieren, vooral des nachts) en staan in een lossen, bijna cylindrischen tros. De schutbladen zijn lancet-tot ei-lancetvormig, iets stomp. 5- tot meernervig, met sterke middennerf, geelgroen, evenlang als het vruchtbeginsel, zij loopen iets langs den stengel af. Het bloemdek is witachtig met vrije, vrij wel even lange, bovenste bloemdekbladen. De buitenste zijn wit, de zijdelingsche langwerpig of bijna lancetvormig, stompachtig tot stomp, afstaand, het middenste een weinig korter en breeder, uit hartvormigen voet eirond, stomp, dicht bij de stempelzuil staand. De zijdelingsche binnenste bloemdekbladen zijn meest groenwit, zelden wit of geelachtig, weinig korter en smaller dan de buitenste, lancetvormig, bijna sikkelvormig, omstreeks dubbel zoolang als de stempelzuil, meest met het middelste buitenste los samenneigend tot een helm. De lip is lijnvormig-langwerpig, naar voren versmald, groenachtig wit, vrij spits, naar beneden gericht, ongedeeld, ongeveer de helft langer dan de overige bloemdekbladen. De spoor is bijna horizontaal afstaand met naar beneden gebogen top, draadvormig, omstreeks 1 ½ à 2 maal zoo lang als het vruchtbeginsel, meest iets knotsvormig, wit of groenachtig wit, aan den top bijna steeds groenachtig en daar met honig gevuld.

 

Het zuiltje is zeer stomp, even lang als breed, boven groenwit met smalle evenwijdige helmhokjes en meest afgeknot of iets uitgerand helmbindsel. Het hechtkliertje is geheel naakt (zie Gymnadenia). Het vruchtbeginsel is gedraaid, lijnvormig, gekromd. 22-45 cM. Juni-begin Juli

Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia
Welriekende nachtorchis
Platanthera bifolia
Verborgen
Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia
Welriekende nachtorchis
Platanthera bifolia
Verborgen
Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia
Welriekende nachtorchis
Platanthera bifolia
Verborgen
Welriekende nachtorchis - Platanthera bifolia
Welriekende nachtorchis
Platanthera bifolia
Verborgen